Financial TaskForce

Dinesh Neupane

Dinesh Neupane

Taskforce Coordinator
Bhim Karki

Bhim Karki

Kamal Sharma

Kamal Sharma

Bilas Upadhyaya

Bilas Upadhyaya

Smriti Karki

Smriti Karki

Madhav Sharma

Madhav Sharma